مشاوره تناسب اندام

 ‫اﮐﺴﯽ ﻣﺘﺎﻟﻮناکسی متالون

‫‪TRADE NAME : Anadrol

Androlic Substance:oxymetholone 25-50 mg/tab

اﮐﺴﯽ ﻣﺘﺎﻟﻮن ﯾﮏ اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪ ﺧﻮراﮐﯽ اﺳﺖ اﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﺒﻮس ﺳﺎﺧﺘﻦ آب در ﺑﺪن به ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺰرگ ﺗﺮبه ﻧﻈﺮ رﺳﯿﺪن ﻋﻀﻼت ﻣﯿﺸﻮد و ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه در زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺴﯿﺎر زود ﺣﺠﯿﻢ ﻣﯿﺸﻮد در نتیجه اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ اﮐﺴﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻊ و ﺑﺎﻻﺳﺖ و همچنین  ﺧﻮاص اﺳﺘﺮوژﻧﯽ آن هم ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻﺳﺖ.

ﺑﺪن ورزﺷﮑﺎر اﺻﻄﻼﺣﺎً ﺑﺎ ﻣﺼﺮف اﮐﺴﯽ ﭘﻒ ﮐﺮده و ﻋﻀﻼت ﺣﺠﯿﻢ وﻟﯽ ﺻﺎف و ﺑﺪون ﺗﻔﮑﯿﮏ به ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ از اﯾﻦ رو اﮐﺴﯽ در عضله ﺳﺎزی از ﻧﻈﺮ ﮐﯿﻔﯽ داروی ﺧﻮﺑﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ. وﻟﯽ از ﻟﺤﺎظ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت که در نتیجه اﻓﺰاﯾﺶ آب و ﻧﻤﮏ (اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺖ ها) در ﺑﺪن ﻣﺜﻞ ﺳﺪﯾﻢ و ﮐﻠﺮ و ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ و ﻏﯿﺮه ﻣﻨﺤﺼﺮ به ﻓﺮد اﺳﺖ .

‫همچنین اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ اﻟﮑﺘﺮولیتها ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ورزﺷﮑﺎران در اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﺳﺨﺖ ﮐﻤﺘﺮ دﭼﺎر ﺿﺮب ﺧﻮردﮔﯽ و آﺳﯿﺐ های ﺑﺪﻧﯽ ﺑﺸﻮد ﺑﺪﯾﻦ جهت در ورزش های ﭘﺎورﻟﯿﻔﺘﯿﻨﮓ و وزنه ﺑﺮداری در اوزان ﺳﻨﮕﯿﻦ وزن اﮐﺜﺮا از اﯾﻦ دارو بهره ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.

اﮐﺴﯽ ﻣﺘﺎﻟﻮن ﺑﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ واﺳﻂ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﻠﺒﻮل های ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻮن ﺷﺪه که در نتیجه ﻣﯿﺰان اﮐﺴﯿﮋن رﺳﺎﻧﯽ به ﻋﻀﻼت را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دهد که اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ و زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ورزﺷﯽ ﻣﯿﮕﺮدد .

‫اﮐﺴﯽ در واﻗﻊ ﻣﺜﻞ ﭘﻤﭗ، ﻋﻀﻼت را ﺑﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ورزﺷﮑﺎرانی که از آن بهره ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺧﻮﺷﺤﺎل اﻧﺪ که اﯾﻨﻘﺪر ﺳﺮﯾﻊ ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺪﻧﯽ ﺣﺠﯿﻢ‫ ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ وﻟﯽ به  ﻗﯿﻤﺖ ﻋﻮارض اﺳﺘﺮوژﻧﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎک و ﺑﺎﻻ.

‫ﮔﺰارش ﺷﺪه که ﻋﻮارض اﺳﺘﺮوژﻧﯽ ﺑﺎﻻ اﮐﺴﯽ در دراز ﻣﺪت ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺮب ﺑﺎﻋﺚ ﻋﻮارض رﻓﺘﺎری و روﺣﯽ ﻧﻈﯿﺮ " ورزش زدﮔﯽ " ﻧﯿﺰﻣﯿﮕﺮدد. زﯾﺮا ورزﺷﮑﺎر ﺑﺎ ﻣﺼﺮف اﮐﺴﯽ از ﺗﻌﺪاد ﺳﺖ ها و روزهای ﺗﻤﺮﯾﻦ خسته ﻧﺸﺪه و ﮔﺎهی  ﺑﯿﺶ از ۶ روز ﻣﺪاوم به ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﻣﯿﭙﺮدازد که ‫در دراز ﻣﺪت ﺑﺎﻋﺚ ورزش زدﮔﯽ ﻣﯿﮕﺮدد .

اﮔﺮ چه اﮐﺴﯽ ﻣﺘﺎﻟﻮن ﯾﮏ داروی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای دوران آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺑﺮای ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﭘﺮورش اﻧﺪام ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ وﻟﯿﮑﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ به اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪهای دﯾﮕﺮ در دوره های ﺣﺠﻢ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن به ﺣﺠﻢ آرﻣﺎﻧﯽ و همچنین  ﻗﺪرت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .

از اﯾﻦ رو از ١ﺗﺎ ۶ هفته  ﻧﺴﺒﺖ به  ﻧﯿﺎز ﻣﯿﺘﻮان از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐــﺮد (نه ﻧﺼﻒ اﮐﺴﯽ ﻣﺘﺎﻟﻮن ۵۰ به ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل!) و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ آﻧﺘﯽ اﺳﺘﺮوژن های ﻗﻮی و داروهای دﭘﻮرﺗﯿﮏ ﻣﺸﮑﻼت و ﺿﺮرهای ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﺳﻢ ﻗﻮی را ﮐﺎهش داد .

در ﻣﻮرد ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف اﮐﺴﯽ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ وﺟﻮد دارد وﻟﯽ از ﻧﻈﺮﻋﻠﻤﯽ ﺑﯿﻦ ۰.۵ ﺗﺎ ۲.۵ ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم به  ازاء هر ﭘﻮند وزن ﺑﺪن ﻣﯽ ﺗﻮان از اﯾﻦ دارو اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد که ﻣﺜﻼ ﺑﺮای ﯾﮏ ورزﺷﮑﺎر ۸۵ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ۹۳ ﺗﺎ ۴۶۸ ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در روز (۱.۵ ﺗﺎ ٩ ﻗﺮص در روز !!!)  وﻟﯽ ﻣﺼﺮف ٣ ﺗﺎ ﻗﺮص در روز که ﻣﻌﺎدل ۱۵۰ ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از دوز ﻣﺠﺎز اﺳﺖ.

‫اﺻﻮﻻ ﺑﺮای ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺧﻄﺮ از دوز ﻣـﺼﺮﻓﯽ ۰.۵  ﺗﺎ ۰.۸ ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم به  ازاء هر ﭘﻮﻧﺪ وزن ﺑﺪن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮕﺮدد که ﮐﻢ ﺧﻄﺮ ﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻮﺛﺮ ﺗﺮﯾﻦ دوز ﻣﺼﺮﻓﯽ اﮐﺴﯽﻧﺎم ﮔرفته اﺳﺖ از اﯾﻦ رو دارﯾﻢ :

‫وزن ورزﺷﮑﺎر ﺑﺮﺣﺴﺐ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑـﺮ ۰.۴۵۴ ﺿﺮب در ۰.۵ = ؟ ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم اﮐﺴﯽ ﻣﺘﺎﻟﻮن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در روز( ﺗﻮجه ﺷﻮد که ﻣﻘﺪار ﻓـﻮق از ۱۵۰ ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺗﺠﺎوز ﻧﮑﻨﺪ).

‫ﻣﺜﻼ ﺑﺮای ﯾﮏ ورزﺷﮑﺎر ۸۵ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ دارﯾﻢ :

85kg / 0.454 * 0.5= 93.6

‫ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮای ورزﺷﮑﺎر ﻓﻮق ﺣﺪاﮐﺜﺮ دوز ﻣﺼﺮﻓﯽ درنقطه  اوج ﻣﺼﺮف ﻧﺒﺎﯾﺪ از ۱۰۰ ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در روز ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﺪ (ﻣﻌﺎدل ﺣﺪاﮐﺜﺮ ٢ ﻋﺪد ﻗـﺮص اﮐﺴﯽ‫ ﻣﺘﺎﻟﻮن ۵۰ ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم).

‫اﮔﺮ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر اﺳﺖ که از اﮐﺴﯽ ﻣﺘﺎﻟﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﺗﻮصیه ﻣﯿﺸﻮد ﺑﺮای دوره اول در هر وزﻧﯽ که هستید  ﺑﯿﺶ از ۵۰ ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم در روز (١ ﻗﺮص در روز)  اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ .

بهتر اﺳﺖ اﮐﺴﯽ ﻣﺘﺎﻟﻮن را ﺑﺎ وﻋﺪه های ﻏﺬاﯾﯽ ﺻـﺒﺤﺎنه و ﻋﺼﺮانه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و از ﺳﺎﻋﺖ ۱۹ به ﺑﻌﺪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺼﺮف ﻧﮑﻨﯿﺪ .(ﻋﻠﺖ آن ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ‫ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﭘﺲ از ﻣﺼﺮف که در ﭘﯿﺶ اﺷﺎره ﺷﺪ).

ورزﺷﮑﺎران ﺑﺎﻻی ۱۰۰ ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ دوز ﻣﺼﺮﻓﯽ را ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ۱۵۰ ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در روز تنها به ﻣﺪت ٣ هفته اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺪهند. اﮐﺴﯽ ﻣﺘﺎﻟﻮن ﻧﯿﺰ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪهای ﺧﻮراﮐﯽ از ﺷﺎخه داروهای آﻟﻔﺎ اﻟﮑﯿﻠﺖ است که  اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﺒﺐ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از شکسته ﺷﺪن دارو ﺗﻮﺳـﻂ ﮐﺒﺪ (ﻏﯿـﺮﻓﻌﺎل ﮐﺮدن دارو ) درﺧﻮن ﻣﯿﮕﺮدد.و ﺑﺨﺎﻃﺮ زهراﮔﯿﻦ ﺑﻮدن آن ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮐﺮدن دوره به ﻣﺪت ﺑﯿﺶ از ۶ ﺗﺎ ٨ هفته  ﺻﺪﻣﺎت ﺷﺪﯾﺪ ﮐﺒﺪی را به ارﻣﻐﺎن ﻣﯽ آورد و ﺑﺎﻋﺚ به هم ﺧﻮردن و ﺗﻌﺎدل آﻧﺰﯾﻢ های ﮐﺒﺪی ﺷﺪه و همچنین ﺑﺎ ﺳﻤﯽ ﮐﺮدن ﮐﺒﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻮﻣﻮرهای خوش خیم و ‫ﺑﺪخیم ﮐﺒﺪی و ﯾﺮﻗﺎن( زردی ) ﻣﯿﮕﺮدد.

به ﻋﻠﺖ ﻋﻮارض آﻧﺪروژﻧﯽ ﺑﺎﻻ و زهراﮔﯿﻦ در اﮐﺴﯽ ﻣﺘﺎﻟﻮن اﺳﺘﻔﺎده همزﻣﺎن ازآﻧﺘﯽ اﺳﺘﺮوژن ﺑﺮای ﮐﺎهش  ﻋﻮارض ﻓﻮق ﺣﺘﻤﺎ ﺗﻮصیه ﻣﯿﮕﺮدد .

‫اﮔﺮ چه ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ اﮐﺴﯽ و دﮐﺎ ﯾﺎ ﺳﻮﺳﺘﺎﻧﻮن و ﻏﯿﺮه در ﻣﺪت ۵ ﺗﺎ ٧ هفته ﺣﺪود ٩ ﺗﺎ ١١ ﮐﯿﻠﻮ وزن اﺿﺎفه  ﮐﺮد که البته در بهترین  ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻐﺬیه و ﺗﻤﺮﯾﻦ و اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﯿﺘﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ که ۶ ﺗﺎ ٩ ﮐﯿﻠﻮ عضله ﺳﺎزی در ﺑﺪن ﺻﻮرت ﮔﺮفته اﺳﺖ و ﻣﺎﺑﻘﯽ آب اﺿﺎﻓﯽ در ﺑﺪن که ﺑﺎ ﻗﻄﻊ دارو ﮐﻢ ﮐﻢ ‫دﻓﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد .

+ نوشته شده در  شنبه سی ام مهر ۱۳۹۰ساعت 13:0  توسط صالح عباسیان  |