مشاوره تناسب اندام

ﺑﻮﻟﺪﻧﻮنبولدابول

‫(Boldabol (Equipoise

‫‪Generic name: Boldenone Undecylenate

‫(‪10 ml bottle (200mg/ml

ﺑﻮﻟﺪﻧﻮن ﯾﮏ اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪ ﺗﺰرﯾﻘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ که از ﻟﺤﺎظ ﺳﺎﺧﺘﺎری  ﺑﺴﯿﺎر شبیه به دﯾﺎﻧﺎﺑﻮل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و تنها در ﯾﮏ آﻟﻔﺎ اﻟﮑﯿﻞ ﺑﺎ دﯾﺎﻧﺎﺑﻮل ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ وﻟﯽ از ﻟﺤﺎظ ﻋﻤﻠﮑﺮد در ﺑﺮاﺑﺮ دﯾﺎﻧﺎﺑﻮل ﯾﮏ اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪ ﺑﺎ ﻗﺪرت اﺛﺮ ﻣﻼﯾﻢ و ﺧﻮاص آﻧﺪروژﻧﯿﮏ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮐﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﻮﻟﺪﻧﻮن ﯾﮏ اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪ ﭘﺮ ﻃﺮﻓﺪار ﺑﯿﻦ ﺣﺮفه ای ها اﺳﺖ که ﺧﻮاص آﻧﺎﺑﻮﻟﯿﮏ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب و دارای ﻋﻮارض اﺳﺘﺮوژﻧﯽ ﻣﻼﯾﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺑﺪن ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻟﯿﺪ ‫ﺗﻮده ﻋﻀﻼﻧﯽ (ﺣﺠﻢ) و ﻗﺪرت ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﭘﺎﯾﺪار ﻣﯽﺷﻮد .

اﮔﺮچه بهترین اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻮﻟﺪﻧﻮن در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪها ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد وﻟﯿﮑﻦ به تنهاﯾﯽ ﻧﯿﺰ داروﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻣﺒﺘﺪی ها و ﺣﺮفه ای ها ‫اﺳﺖ (ﻣﺜﻞ دﮐﺎ).

‫ﺑﺴﯿﺎری از ورزﺷﮑﺎران از ﺑﻮﻟﺪﻧﻮن ﺣﯿﻮاﻧﯽ که ﺑﺮای ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻧﻈﯿﺮ اﺳﺐ و ﺳﮓ وﻏﯿﺮه ﺳﺎخته ﻣﯽﺷﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﭼﻮن اﯾﻦ داروها ﺑﺮای دوﭘﯿﻨﮓ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻧﻈﯿﺮ اﺳﺐ های ﻣﺴﺎبقه و ﻏﯿﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮد اﮐﺜراً در ﻻﺑﺮاﺗﻮارهای ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز و در ﺷﺮاﯾﻄﯽ که ﮐﺎﻣﻼ اﺳﺘﺮﯾﻞ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ تهیه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﺮای پشته ﺳﺎزی بهتر ﺑﻮﻟﺪﻧﻮن ﺑﺎ دﯾﺎﻧﺎﺑﻮل ﯾﺎ اﮐﺴﯽ ﻣﺘﺎﻟﻮن و ﯾﺎ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون دﯾﭙﻮت اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد که به ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺼﺮف آن ﻣﻌﺠﺰه آﺳﺎﺗﺮ ‫وﻟﯽ ﺑﺎ ﻋﻮارض اﺳﺘﺮوژﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

‫ﺑﺮای دوره آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺑﺮای ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت وﺧﺸﮏ ﮐﺮدن که ﻧﯿﺎز به ﺑﺪن های ﺑﺪون اﺣﺘﺒﺎس آب و ﻧﻤﮏ و ﺣﺠﯿﻢ و ﺑﺎﻗﺪرت ﺑﺎﻻ و ﻋﻀﻼﻧﯽ ﻣﺤﮑﻢ ﻣﯽ ‫ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﺼﺮف ﺑﻮﻟﺪﻧﻮن ﺑﺎ ﭘﺎراﺑﻮﻻن و ﯾﺎ وﯾﻨﺴﺘﺮول پیشنهاد ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ دوز اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻮﻟﺪﻧﻮن ۲۰۰ ﺗﺎ ۶۰۰ ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در هفته ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ که در ﯾﮏ دوره ۶ هفتگی ﺣﺪود ٧ ﺗﺎ ٩ ﮐﯿﻠﻮ وزن را ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ. بهتر اﺳﺖ ﺗﺰرﯾﻖ دارو هر دو روز ﯾﮑﺒﺎر اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد. به ﻋﻠﺖ دﯾﺮ ﺟﺬب ﺑﻮدن ﺑﻮﻟﺪﻧﻮن بهتر اﺳﺖ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی از آن در ﯾﮏ ﻧﺎحیه از ﺑﺪن ﺗﺰرﯾﻖ ﻧگردد بلکه ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻨﺎوب ﺑﯿﻦ ﻗﺴﻤﺖ های ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺰرﯾﻖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ‫گردد.

ﺑﻮﻟﺪﻧﻮن در شیشه های ۱۰ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮی که ﺣﺎوی ۲۰۰ ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﻮﻟﺪﻧﻮن در ١ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ در ﺑﺎزار ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  ﭘﺲ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎز به ﻣﺼﺮف ۱ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ و حداکثر ٣ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ از آن درهفته دارﯾﺪ و نه ﺑﯿﺸﺘﺮ .

‫ﯾﮏ دوره  ﺑﻮﻟﺪﻧﻮن ﺑﺸﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ :

Boldabol

 mg/week

Week

200

1

200

2

300

3

300

4

200

5

200

6

100

7

100

8

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و پنجم آبان ۱۳۹۰ساعت 13:17  توسط صالح عباسیان  |